Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır? Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında mal paylaştırılma işlemi nasıl yapılır gibi tüm sorularınızın cevaplarına bu içeriğimiz sayesinde ulaşabilirsiniz. Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılma işlemi, eşlerin evlilik birliği devam ettiği süre boyunca edindikleri malların eşit bir şekilde paylaştırılmasıdır. Evliliklerini sonlandırmaya karar veren çiftler aynı anda hem boşanma davası hem de boşanmada mal paylaşımı davası açamazlar. Ancak çiftler ayrı dosya olacak şekilde hem boşanmada mal paylaşımı hem de boşanma davası açabilirler.

Yapılacak bu işlem sonrasında boşanmada mal paylaşımı davasının yürürlüğe girmesi için öncelikle çiftlerin boşanması beklenmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı yapılması için öncelikle bilinmesi gereken ilk temel kural malların evlilik birliği devam ederken alınmış olmasıdır. Evlilikten önce veya evlilik bittiği tarihten sonra alınan malların paylaşılması mümkün değildir. Boşanma işleminden sonra yapılacak olan paylaşım işleminde temel husus eşler arasında %50 oranla paylaşımın yapılmasıdır. Mal paylaşım işlemine kişisel eşyalar dahil değildir. Eşlerin sahibi olduğu mallar eşler arasında veya kanundan yapılmış sözleşmeden ötürü olabilmektedir. Kanundan doğan kişisel mallar aşağıda listelenmiştir.

 • Eşlerden sadece bir tanesinin kişisel kullanımına uygun eşyalar,
 • Evlilik öncesinde alınmış malvarlığı ve değerler,
 • Miras yoluyla elde edilen malvarlığı ve değerler,
 • Karşılıksız olarak kazanılmış malvarlığı ve değerler,
 • Kişisel mal yerine kabul edilen malvarlığı ve değerler.

Tüm bunların yanı sıra ilgili kanunlarda eşlerden birinin hayatını idame ettirdiği mesleklerde kullanılan malvarlıklarının da kişisel mal sayılacağı kesin olarak belirtilmiştir. Ayrıca eşler arasında yapılacak anlaşmayla birlikte kişisel mallarının gelirlerinden edinilen malların da kişisel mallara dahil olması kararlaştırılabilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Yarı Yarıya Mı?

Boşanmada mal paylaşımı yarı yarıya mı? sorusu çiftler tarafından oldukça fazla sorulmaktadır. Mevcut Medeni Kanun’a göre, yasal mülkiyet sistemi “mülk edinme için katılma sistemidir. Yani evlenirken sözleşme imzalamaya gerek yoktur. Karı koca tarafından evlilik belgesinin imzalanmasından hemen sonra satın alınan tüm malların, prensip olarak boşanma üzerine ikiye bölüneceği söylenebilir. Mal paylaşımının yarısı doğrudan kanundan doğan bir hak olduğu için ayrıca bir mal paylaşımı sözleşmesine gerek yoktur.

Ancak eşler, evlilik öncesi veya sonrasında mal varlığının yarısından farklı oranlar belirlemek veya kanuni mal sisteminden farklı bir sistem kurmak için sözleşme yapabilirler.

Boşanmada Eşlerin Mal Paylaşımı

Boşanmada eşlerin mal paylaşımı davaları, eşler arasında sona erecek olan anlaşma sonrası malların dağıtımını ele almaktadır. Boşanma davaları ile birlikte mal paylaşım davalarının açılamayacağını bir üst paragrafta anlatmıştık. Mal paylaşımı davalarına öncelikle olarak belirlenmesi gereken bir diğer konu da eşler arasında hangi mal rejiminin etkili olacağıdır. Eşler arasında aksine bir anlaşma yapmadıkça yasal mal paylaştırma oranı geçerli olacaktır.

Malların paylaştırılması aşamasında çiftler arasında ortaya çıkacak değerler boşanmada mal paylaşımı davasında talep edilmektedir. Bu kapsamda:

 • Değer artışı alacakları:

Değer artışı alacağı eşlerden bir tanesinin diğerine ait olan malın alınmasına, korunmasına veya iyileştirilmesine maddi veya maddiyatla ölçülebilecek derecede katkı sağlamış ve mal üzerinde değer artışı meydana gelmişse: Eşin mala olan katkısı oranında alacaklı olmasını ifade etmektedir. Mal paylaşımı esasında ilgili mallar önceden satışmışsa diğer eşe ödenecek olan tutar hâkim tarafından hakkaniyetle belirlenmektedir.

 • Eşlerin katılma alacakları:

Katılma alacakları evlilik süresince edinilen malların tasfiyesi sonucuyla ortaya çıkacak artık değerler üzerinden belirli bir oranda sahip olunan alacak türüdür. Kanuna göre bu oranlar artı değerlerin yarı oranı olarak belirlemiştir.

 • Katkı payı alacakları:

Katkı payı alacakları TMK’da detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu alacakların kaynağı Borçlar Kanunu ve Yargıtay’dır. Mal paylaşımı rejiminde diğer eşe ait olan mallara uygun ya da hiç karşılık almadan yapılan katkı sonucunda ortaya çıkan değer artışını ifade etmektedir. Bu değer diğer eşe uygun oranda ödenmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada malların paylaştırılması işlemlerinin yapılması için eşler arasında tüm konularda sorunsuz olarak uzlaşmanın sağlanmış olması gerekmektedir. Uzlaşma sağlanması gereken konulardan bir tanesi de mal paylaşımıdır. Kısaca eşler boşanma aşamasında mal varlıklarını nasıl paylaşacakları konusunda anlaşma sağlaması gerekmektedir. Bu anlaşmayı sağlayamayan çiftler anlaşmalı olarak değil çekişmeli olarak boşanmaya devam edecektir. Çiftler arasında açılacak boşanma davalarının sonuçlanmasından itibaren on yıl süreyle mal paylaşımı davası açabilirler.

Hayata Kast Etme ve Zina Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Zina veya kasıtlı boşanma nedeniyle boşanma mallarının bölünmesi davasının açılması durumunda, mahkeme hakkaniyet gereği, kusurlu eşin paylaşım değerindeki oranını azaltabilir veya hatta ortadan kaldırabilir. Ancak bu durum kusurlu eşi diğer alacaklara karşı rücudan kurtarmaz. Hakkaniyet ilkesine uygun olarak katılma haklarının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması için temel koşul, karı-koca arasında edinilen mallara katılma sisteminin etkin olmasıdır.

Mal Paylaşımı Davasında Yetkili Mahkeme Kimdir?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme TMK 214. maddesine tabidir. Buna göre;

Eşler veya mirasçılar arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda aşağıdaki mahkemeler yetkilidir:

 1. Mal rejimi ölümle sona ererse, ölenin son ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi,
 2. Boşanma, evliliğin hükümsüzlüğü veya mal ayrılığına hâkim tarafından yetki verilmişse, bu hallerde mahkeme yetkilidir,
 3. Diğer davalar, davalının eşinin yerleşim yeri mahkemesinde görülecektir.

Mal Paylaşımından Mal Kaçırılması Durumunda Ne Yapılır?

Mal paylaşımının yapılması için öncelikle boşanma durumunun gerçekleşmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Şimdi ise boşanma durumundan sonra eşlerin sıklıkla karşılaştığı mal kaçırma sorunu ile karşı karşıya kaldığınızda yapmanız gerekenlere değineceğiz. Öncelikle mal paylaşım davalarından bu tarz işlemlere maruz kalacağını fark eden eşlerin ortak malların üzerine şerh koydurmaları gerekmektedir. Bu aşamada İzmir Boşanma Avukatları vasıtasıyla sürecin yakından takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Mal paylaşım işlemlerinde mal kaçırılmasının önlenmesi için yapılacak bazı işlemler aşağıda verilmiştir.

 • Ortak ikametgahın tapu siciline aile ikamet notu eklenerek üçüncü bir kişiye geçmesi engellenebilir.
 • Aile konutu şerhi konulmamış olsa dahi taşınmazın satışından sonra eşin rızası alınmamışsa satışı iptal etmek için yasal işlem başlatılabilir.
 • Anlaşmalı işlemlerde, meşru menfaat ve dolandırıcılık kanıtlanarak devir iptal edilebilir.
 • Boşanma davası açılırken aynı zamanda boşanmanın dava konusu olmasını sağlamak ve mülkiyete engel olmak için mal tasfiye davası da açılabilir. Bu nedenle boşanma durumunda mal gaspı yapılamaz.
 • Boşanma davasından sonra mal transferini önlemek için mal sisteminin tasfiyesi hızlı bir şekilde başlatılabilir.
 • Boşanma davası açılmadan önceki 1 yıl içinde alışılmışın dışında bedelsiz transferin eşe iade edilmesini garanti edebilir.
 • Açıkça mal kaçakçılığı maksadıyla yapılan bir devrin, boşanma davası açmaksızın, herhangi bir süre sınırı olmaksızın iptal edilerek eşe iade edilmesi sağlanabilir.

Bu içeriğimizde sizlere boşanma aşamasında mal paylaşımı yapacak çiftlerin izleyecekleri yolları ve diğer haklarını kısaca anlattık. Sizlerde İzmir Boşanma Avukatı ile alakalı sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Bizlere ister İzmir – Bayraklı ofisimize gelerek isterseniz de iletişim numaralarımız üzerinden ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Soracağınız sorular için avukat danışmanlık ücretlerinin geçerli olduğunu belirtmek isteriz. İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye etmek için içeriğimizin alt kısmında bulunan paylaş butonuna basarak içeriği arkadaşlarınız önerebilirsiniz.