Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku ticari süreçlerin devam ettiği süreçler boyunca işletmeler için en önemli sorunlardan bir tanesi olacaktır. Bu sebepten ötürü şirketler hukukunun önemini şirket yöneticilerinin oldukça iyi bilmesi gerekmektedir. Bu içeriği dikkatlice okuyarak sizlerde şirketler hukuku hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz.

Şirketler Hukuku Nedir?

Ticari şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devri, tasfiyesi ve diğer hususlarını düzenleyen ve ticari şirketlerle olan hukuki ilişkisini inceleyen hukuka şirketler hukuku denir.

Şirketler Kanununun incelediği konular arasında ticari faaliyette bulunan ticari ortaklığın kuruluşu, sermaye yapısı, türü, ortakları, kuruluş, temsil ve sona erdikten sonraki yönetim ve işleyişi yer almaktadır. Hukukun en önemli dallarından biri, ulusal ekonomik düzenlemeleri ve kişileri iş alanında haklarını kaybetmekten koruyan hükümleri içeren şirketler hukukudur.

Şirketler hukuku, ticari faaliyetlerden kaynaklanan borç veya kayıpların nasıl şekilleneceğini de belirler. Bu amaçla hemen hemen tüm şirketler hukuki işlemleri şirket avukatları aracılığıyla yürütür.

Şirketler Hukuku Kapsamı

Şirketler hukukunun kapsamı çok çeşitli konuları kapsar. Belgeler çek, senet ve sigorta poliçeleri olarak sıralanan değerli belgelerle başlar. Ticari faaliyetin amacı kar elde etmektir ve değerli kâğıt paralar daha kolay ve hızlı bir şekilde para kazanmak için kullanılır.

İş hayatının daha verimli işlemesi için kıymetli evrakın düzenlenmesi, kullanılması ve geri alınması gibi hususlar da şirketler hukuku kapsamına girmektedir. Ayrıca şirketler hukukunun kapsamı, şirketin kuruluşundan faaliyetin sonuna kadar olan tüm aşamalarda gerçekleştirilen işlemleri de kapsar.
Kurulacak şirketin türü kanunla belirlenir ve buna göre belirlenir;

 • Komandit şirket
 • Kolektif şirket
 • Limited şirket
 • Anonim şirket
 • Kooperatif şirket tipleri bulunmaktadır.

Bu şirketlerin tamamı tüzel kişiliğe sahiptir ve bu şirketlerle ilgili konuların tamamına yakını şirketler hukuku kapsamındadır. Şirketler hukukunun kapsamı çok geniş olduğu için hukuki işlemleri yürütmek için avukat arayan birçok şirket bulunmaktadır.

Şirketler Hukuku Kapsamında İncelenen Davalar Nelerdir?

Şirketler hukuku kapsamında incelenen davalar genel olarak ticaret hukukundan kaynaklanan sorunları incelemektedir. Bu davalara ait bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Şirket müdürlüğü konumunda bulunan kişilerin azil davaları,
 • Şirket ortaklığından çıkarılma veya çıkma davaları,
 • Şirketlerinde görev yapan müdürlerin yönetim kurullarına açacakları olan tazminat davaları,
 • Ortaklıktan çıkan ortakların paylarını istediğine dair açılan tazminat davaları,
 • Şirket denetçilerine yönelik olarak açılacak tazminat davaları,
 • Şirketlerin feshedilmesi için açılan davalar,
 • Genel kurul bünyesinde açılan davaların iptali davaları,
 • Şirket yönetim kurulunda bulunan üyelerin ve ilgili müdürlerin açacakları tazminat davaları,
 • Tasfiye memurlarının açacakları davalar ve tasfiye memurlarına yönelik olarak açılacak tazminat davaları,
 • Şirketlerin iflasını belirlemek için açılan davalar.

Yukarıda listelenmiş olan davaların yürütme işlemleri için İzmir şirket avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

Şirket Avukatının Görevleri

Şirket avukatı ne iş yapar gibi soruların cevaplarına bu içerik üzerinden kolaylıkla erişebilirsiniz. Şirket avukatları şirketlerde bulunan anlaşmazlıkların giderilmesi için hukuksal davalara bakmanın yanı sıra aynı zamanda şirket bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının denetimini de yapmaktadır.

Şirket avukatı İzmir içerisinde hizmet veren işletmelerin yürüttüğü işlemlerde herhangi bir hukuka aykırı işlem tespit ederse en kısa sürede düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu sayede şirketler bilmeyerek işlediği suçlar sebebiyle yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalmazlar.

Şirket avukatının görevleri arasında yer alan diğer işler de aşağıda listelenmiştir.

 • Şirket davalarının bulunduğu dava dosyaları içerisinde bulunması gereken tüm evrakların bir araya getirilmesini sağlamak,
 • Çalıştığı şirketlerde müşteri veya tedarikçi firmalar ile arasında yaşanan anlaşmazlık durumlarında uzlaşmayı sağlamak,
 • Şirket davalarının sonuçlarına göre istinaf, itiraz ve temyiz süreçlerini hazırlayarak temin etmek,
 • Şirketlere çalıştığı pazara göre ilgilendiren konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
 • Şirketlerde ilgi alanlarda tüm sorumluluğu alarak gerekli gördüğü alanlarda dava açmak

Sözleşme Hukuku Nedir?

Sözleşme, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirlerine karşı haklar edindiği veya yükümlülükler üstlendiği bir sözleşmedir. Sözleşmeler, tüketici hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, aile hukuku ve miras hukuku gibi hemen hemen tüm hukuk dallarında yer almaktadır. Sözleşme ile ilgili tüm hususlar sözleşme hukuku kapsamında değerlendirilir.

Bu bağlamda sözleşme hukuku, sözleşme özgürlüğü, sözleşme dışı kalma özgürlüğü, sözleşme özgürlüğü, sözleşme hükümlerinin korunması ve tarafların iradelerinin koordinasyonu gibi temel ilkelere dayalı düzenlemeler yapmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda sözleşmelere uygulanacak genel esaslar düzenlenmiştir. Bu esaslar çerçevesinde kanun kapsamına girmeyen sözleşme türlerinin yapılmasına izin verilmektedir.

Tarafların karşılıklı rızası, bir sözleşmenin akdedilmesinin temel şartıdır. Sözleşme hukukunun en önemli ilkesi sözleşme özgürlüğüdür. Bu sebepten ötürü taraflar ilgili sözleşme hukukuna göre aralarında var olan hukuki ilişkiyi istedikleri biçimde düzenlemektedir. Sözleşme hukuku kurallarına göre bazı özel durumlarda sözleşme şartı bulunmazken genellikle sözleşme yapmak veya yapmamak tarafların kendisine bırakılmaktadır.

Sizlerde şirketler hukuku kapsamında İzmir Avukat Bürosu ile anlaşma sağlayarak tüm hukuki haklarınızın daimî olarak korunmasını sağlayabilirsiniz. İzmir deneyimli avukatlık hizmeti için iletişim adresleri üzerinden kolay bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.