BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
TMK.Madde.174
Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
MADDİ TAZMİNATIN KOŞULLARI:
Maddi tazminata karar verilebilmesi için;
a-Tarafların boşanmalarına karar verilmesi
b-Maddi tazminat isteyen tarafın boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusurunun bulunmaması ya da daha az kusurunun olması,
c-Maddi tazminat isteyen tarafın boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusurlu bulunması
d-Davacı tarafın boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmiş olması gerekir.
Maddi tazminat boşanma davası ile beraber istenebilir.Maddi tazminat boşanmanın eki(fer’i) niteliğindedir.
Maddi tazminatın toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat,alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birisinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar.Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararı ile kaldırılır.Yine irat biçiminde verilen maddi tazminatın,tarafların mali durumunun değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.
Eşler boşanmakla aile ortamının sapladığı mevcut yaşam koşullarını kaybetmiş olmakla mevcut veya beklenen menfaatlerini kaybetmiş kabul edilmekte,istek olması koşuluyla uygun bir maddi tazminata karar verilmesi gerekir.Uygun maddi tazminat tarafların ekonomik,sosyal,kültürel durumuna uyumlu olan tazminattır.
MANEVİ TAZMİNAT KOŞULLARI:
a- Tarafların boşanmasına karar verilmiş olması gerekir.
b-Manevi tazminat isteyenin,boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusurunun olmaması ya da daha az olması gerekir.
c- Manevi tazminat istenen tarafın kusurlu olması veya manevi tazminat isteyenden kusurunun fazla olması gerekir.
d-Manevi tazminat isteyenin,boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kişilik haklarına saldırı olması gerekir.
Manevi tazminat boşanma davası ile beraber istenebilir.Manevi tazminat boşanmanın eki(fer’i) niteliğindedir.Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra istenirse nispi harca tabidir.Artık boşanmanın eki niteliğini kaybeder.
Manevi tazminat irat olarak istenemez.Toptan nakit istenir ve toptan karar verilir.Manevi tazminat bölünemez.Yani kısmen istenemez.
Manevitazminat isteyenin boşanmaya sebep olan olaylarda kişilik haklarına saldırıda bulunulmuş olması gerekir.Yargıtay kararları nelerin kişilik haklarına saldırı olduğu konusunda yol göstermektedir.Kişininin yaşamı,onuru,sağlığı,saygınlığı ve özgürlüğü kişilik hakkıdır.Bunlara saldırı kişilik haklarına saldırıdır.