AİLE KONUTU
TMK.Madde.194
Eşlerden biri,diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,hakimin müdahalesini isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş,tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa,sözleşmenin tarafı olmayan eş,kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.
Aile konutu resmen evli olan karı kocanın birlikte yaşadıkları konutu ifade eder.Resmi nitelikte olmayan birlikte yaşamalarda kullanılan konut,eşlerin zaman zaman ya da hafta sonu kullandıkları yazlık gibi konutlar aile konutu sayılmaz.
Aile konutu taraflardan biri adına tapuda kayıtlı olabileceği gibi kira ile oturulan bir konut da olabilir.Kira ile otutulan bir konut ise kiracı evi terk ederek sözleşmeyi feshettiğini kiralayana bildrmesi halinde diğer eş kiralananda işgalci konumunda kalmakta ve kiralananın tahliye talebi ile karşı karşıya kalmakta idi.Sözleşmenin tarafı olmayan eş ,tahliye tehdidi ile karşı karşıya gelmek istemiyorsa,kiralanana yapacağı bir bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve tahliye tehdidinden kurtulur.Yasa bildirimin nasıl yapılacağını düzenlememiştir.İspat açısından bildirimin yazılı olması gerekir.
Oturulan konut eşlerden biri adına tapuda kayıtlı ise ya tapu sicil müdürlüğüne yapılacak yazılı bildirim ile ya da mahkemeye açacağı dava ile Aile konutu şerhi konulmasını isteyebilir.