Zimmet nedir? Cezası nedir? TCK Madde 247, kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle zilyetliği kendilerine devredilmiş veya koruma ve gözetimiyle yükümlü oldukları malı kendilerinin veya başkasının zimmetine geçirmelerinin cezasını düzenlemektedir. Bu suçun işlenmesi halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Kamu görevlilerinin bu suçu işlemesi, toplumda güvensizlik duygusunu artırır ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına neden olabilir. Bu nedenle, TCK Madde 247, kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalarını önlemek ve adaleti sağlamak amacıyla yasalaştırılmıştır. Ayrıca, kamu görevlilerinin bu suçu işlemesi durumunda, yargı sistemi tarafından caydırıcı cezalar verilerek bu tür suçların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Zimmet Suçu Nedir?

Zimmet suçu nedir, kamu görevlisi olan kişinin sorumluluğunda bulunan veya gözetiminde olan malları görevi gereği aykırı şekilde kullanması ve bu malları kendine veya bağlantılı olduğu bir kişiye devretmesi olarak tanımlanır.

Bu suç, kamu görevlilerinin etik ve mesleki ilkelerine aykırıdır ve toplumda güven ve saygınlık kaybına yol açabilir. Zimmet suçu işleyen kişiler, hukuki ve cezai sorumluluklarının yanı sıra, mesleklerini icra etme yeteneklerini de kaybedebilirler.

Bu nedenle, kamu görevlilerinin görevlerini dürüstlük ve adalet ilkelerine uygun olarak yerine getirmeleri önemlidir. Bu, toplumsal düzenin korunmasına ve hukukun üstünlüğüne katkıda bulunacaktır. Herhangi bir ihlal durumunda, sorumluların hukuki yaptırımlara tabi tutulması gerekmektedir.

Zincirleme Zimmet Suçu

Zincirleme zimmet suçu, kamu görevlilerinin mesleklerinin gerektirdiği sorumluluklarına uymayarak, kendilerine verilen ya da gözetimleri altındaki mallar üzerinde yasa dışı işlemler yapmaları ve bu malları kendilerinin ya da tanıdıklarının zimmetine geçirmeleridir. Bu tür bir suç, sadece bir kez değil, birden fazla kez işlenebilir ve bu durumda zincirleme bir etki oluşur.

Kamu görevlilerinin zimmetine verilen malları kullanımı, mesleki sorumluluklarının en önemli unsurlarından biridir. Ancak bazı görevliler, bu sorumluluklarını yerine getirmez ve görevlerini kötüye kullanarak, kendilerine ait olmayan malları zimmetlerine geçirirler. Bu durum, zincirleme bir suç olarak kabul edilir ve cezalandırılır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin mesleklerinin gerektirdiği sorumluluklarına uymaları ve zimmetlerine verilen malları doğru şekilde kullanmaları hayati önem taşır.

Nitelikli zimmet suçu

Nitelikli zimmet, ceza hukuku tarafından ele alınmış önemli bir konudur ve kamu görevlilerinin işlediği suçlardan biridir.  Nitelikli zimmet suçu işleyen kamu görevlileri, yaptıkları hileli davranışlarla zimmetin açığa çıkmasını engellemeye çalışırlar.

Hileli davranışlar, aldatıcı nitelikte olmalı ve zimmetin açığa çıkmasını önlemeye yönelik olarak yapılmalıdır. Bu davranışlar, zimmet suçunun işlenmesine yardımcı olan kamu görevlisinin suçunu örtbas etmeyi amaçlar. Nitelikli zimmet suçu, ceza hukuku açısından ciddi bir suçtur ve kamu görevlilerinin meslek etiği açısından da önemlidir.

Zimmet suçu örnekleri içerisinden şöyle bir örnek verilebilir; bir kamu görevlisi, görevi sırasında sahip olduğu bir malzemeyi zimmetine geçirir ve ardından bu suçu örtmek için belgeleri yok eder veya değiştirir. Bu durumda, nitelikli zimmet suçu işlemiş olur. Diğer bir örnek ise, bir kamu görevlisi, görevi sırasında bir malzemeyi zimmetine geçirir ve ardından belgeleri sahteleyerek zimmetin açığa çıkmasını engellemeye çalışır. Bu davranış da nitelikli zimmet suçu olarak değerlendirilir.

 

Zimmet Suçunun Şartları

Suçlar arasında zimmet suçu, ancak yalnızca belirli niteliklere sahip kişiler tarafından işlenebilecek olan “özgü” suçlar arasında yer almaktadır. Kamu görevlisi olarak tanımlanan bireyler, bu suçu işleyebilecek olanlar arasındadır ve Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde bu kavram açık bir şekilde tanımlanmıştır.

Kamu görevlisi kavramı, devlet memuru kavramından farklıdır ve daha kapsayıcı bir anlam taşımaktadır. Kamusal faaliyetlerin icrasına katılan ve atanan, seçilen veya başka bir şekilde görev yapan kişiler kamu görevlisi olarak nitelendirilmektedir.

Bu tanıma giren örnekler arasında devlet memurları, bazı idari kurumlar ve mahkemeler tarafından atanan bilirkişiler, bir davada tanıklık yapanlar, avukatlar ve noterler bulunmaktadır. Bir kişinin kamu görevlisi olarak kabul edilip edilmeyeceği, yaptığı işe veya fonksiyona göre belirlenir.

Zimmet Suçunun cezası nedir?

TCK Madde 247, kamu görevlilerinin kendilerine verilen görevler nedeniyle zilyetliği kendilerine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü oldukları malları zimmetlerine geçirmeleri halinde verilecek cezayı düzenlemektedir. Bu suçun işlenmesi durumunda, kamu görevlisi beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kamu görevlilerinin zimmete geçirme suçu, özellikle kamu malının korunması ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu suçun cezası, kamu görevlilerinin mallara sahip çıkma sorumluluğunu hatırlatmak ve suç işleyenleri caydırmak amacıyla belirlenmiştir. Bu nedenle, kamu görevlilerinin görevlerini etik bir şekilde yerine getirmeleri ve kamu mallarını korumak için ellerinden geleni yapmaları önemlidir. Zimmet suçu ile ilgili bir avukat tutmak isteyen kişiler İzmir asliye ceza avukatları gibi bir arama yaparak avukat bulabilirler.

Zimmet Suçu Şikayet Süresi

Zimmet suçu, hukuki açıdan önemli bir konudur ve dava zamanaşımı süresi oldukça uzundur. Bu suçla ilgili olarak savcılığa yapılan bildirimler sonrasında 15 yıl içinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Ancak şikayetçi sıfatı yalnızca kamu idaresi veya ilgili kuruma aittir.

Zimmet suçuyla ilgili olarak yapılacak olan herhangi bir bildirim, belirtilen süre içinde soruşturma ve kovuşturma yapılmasını mümkün kılar. Bu süre içinde ilgili kurumlar ve kamu idaresi tarafından gerekli adımların atılması, soruşturma sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Ancak bu suçla ilgili olarak şikayetçi sıfatı yalnızca kamu idaresi veya ilgili kuruma aittir. Dolayısıyla, bu suçla ilgili olarak yapılacak olan herhangi bir bildirimde, şikayetçi sıfatının dikkate alınması önemlidir.

Zimmet suçu ile ilgili şikayette bulunmak istiyorsanız bir avukata ihtiyacınız olacaktır. Bunun için İzmir ceza avukatı tutabilirsiniz.

Zimmet Suçu ile ilgili Emsal karar

Zimmet suçu tck, bir kişinin kendisine veya başkasına ait olan bir malı hukuka aykırı olarak elinde bulundurması veya malı hukuka aykırı olarak kullanması durumunda işlenen bir suçtur. Bu suçla ilgili olarak birçok emsal karar vardır. Bazı örnekler şunlardır:

1- Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2014/4164 E. ve 2014/6142 K. sayılı kararı: Bu kararda, bir şirket çalışanının işvereninin malını zimmetine geçirdiği ve dolandırıcılık suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmıştır.

2- Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2010/10489 E. ve 2011/208 K. sayılı kararı: Bu kararda, bir banka çalışanının müşterilerin hesaplarından para çekerek zimmetine geçirdiği ve dolandırıcılık suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmıştır.

3- Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 2016/7245 E. ve 2016/11377 K. sayılı kararı: Bu kararda, bir kamu görevlisinin, görevi sırasında elde ettiği bir malı zimmetine geçirdiği ve görevi kötüye kullanma suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmıştır.

4- Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2017/4821 E. ve 2018/245 K. sayılı kararı: Bu kararda, bir avukatın müvekkilinden aldığı para miktarını zimmetine geçirdiği ve dolandırıcılık suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmıştır.