Süre Tutum Dilekçesi

Süre Tutum Dilekçesi, ilk derece mahkemesinin kararına karşı, kararın yüksek mahkeme tarafından incelenmesi talebine yapılan itirazdır. Süre talebinin gönderilmesinin amacı, istinaf veya itiraz başvurusunda bulunmak için yasalarca belirlenen süreyi askıya almaktır.

Ceza mahkemelerine istinaf veya itiraz süresi ve bazı hukuk mahkemelerine istinaf süresi kısa kararın yorumlanmasına, yani duruşmada bulunan tarafların  okunmasına dayanmaktadır. Ceza mahkemelerinde yerel mahkemenin kararına karşı, kararın icrasından itibaren 7 gün içinde, hukuk mahkemelerinde ise kanunun karar verdiği süre içinde, kararı veren mahkemeye verilecek dilekçe şeklinde sunulur. Süre sınırı, tarafların kısa kararından sonra mahkeme tarafından taraflara gerekçeli karar verilinceye kadar yürürlükte kalır bu belgenin hazırlanması için belli bir süre gerekmektedir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra detaylı bir itiraz veya istinaf dilekçesi başvurusu mahkemeye sunulur.

Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur?

Yerel mahkemeler bir karara vardığında bu karara itiraz kişinin yasalar tarafından kendine tanımış bir haktır. Süre Tutum Dilekçesi yasal süreler çevresinde verilmesi gereken bir dökümandır. Kişilere tanınan yasal sürelerde bu tür bir dilekçenin çıkarılmamış olması durumunda karar açıklanmamışsa karara karşı tanınan temyiz süresi (bir mahkemece verilen kararın yasa ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol) tefhim ile başlatılmaktadır. Aşağıda, sizin için örnek oluşturabilecek formlar bulunmaktadır, formları inceleyebilirsiniz.

 

Hukuk Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No                :2022/……… E.

İSTİNAF EDEN         : ……………

VEKİLİ                     : Av……

KONU                     : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.

AÇIKLAMA              :

Mahkemenin yukarıda asıl numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde verdiği kısa karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvurmaktayız.

Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin Süre Tutum Dilekçesi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP    :  Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin bir süre sınırı talebi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

 

Süre Tutum Dilekçesi

Ceza Mahkemesi İtiraz Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

………  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No                        :2022/……..E.

İTİRAZ EDEN

(SANIK )                         :  …………

MÜDAFİİ                        : Av……

KONU                               : Müvekkilimiz hakkında ……… suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMA                    :

Mahkemenin …….. tarihinde müvekkilimiz tarafınca vermiş olduğu  ………. suçundan dolayı mahkumiyet kararı ve sonucunda verilen hükmün beyan edilmesinin geri bırakılması kararı usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin Süre Tutum Dilekçesi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP       :  Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin bir süre sınırı talebi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

 

Detaylı bilgi için İzmir Ceza Avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz…