Eşya hukukuna dair davaların bakıldığı gayrimenkul hukuku apartman, konut, bina, arazi gibi taşınmaz mallarla ilgilenmektedir. Girilen davaların hukuka uygun yönetilmesi için gayrimenkul avukatı İzmir büyük bir önem taşır. Alanında tecrübeli avukatlar ile açılan mahkemeden istenen sonuç alınabilir.

Gayrimenkul kapsamına giren davalar oldukça geniştir. Buraya bakan avukatlar tür fark etmeksizin danışmanlık yapma, kişinin davadaki hakkını koruma, hataları minimuma indirme gibi sorumluluklara sahiptir. Dolayısıyla taşınmaz malları koruma gibi görevleri de vardır.

Bu tür davalar uzun bir müddet devam edebilmektedir. Dolayısıyla yakından bir takip de şart olmaktadır. Gayrimenkul mahkemelerine bakan avukatlar bu görevi de yerine getirmektedir.

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul Dava Hangi Türlere Sahiptir?

Gayrimenkul davaları oldukça geniş bir konudur. İzmir gayrimenkul avukatı bunların hepsine bakabilmektedir. Bu kapsama alım ve satış sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmeleri, aynı ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğu hakkında denetleme yapılması gibi konuları içerir. Bunlara ek olarak,

 1. Tapu iptali ve tescile dair davalar,
 2. Tasarruf iptali için açılan davalar,
 3. Sözleşmeden meydana gelen uyuşmazlık sebebiyle açılan alacak davaları,
 4. Kira bedelinin tespiti için açılan davalar,
 5. Kira arttırma için açılan davalar,
 6. Tahliye için açılan davalar,
 7. Müdahalenin men’i davası,
 8. Kâr irtifakı davaları,
 9. Geçit hakkı davaları,
 10. Zilyetliğin korunmasına dair davalar,
 11. Ecrimsil davaları,
 12. Ortaklığın giderilmesi ve yolsuz tescilin düzeltilmesi,
 13. İpotek ve rehin davaları,

Bu sınıfa girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin ülkede mülk edinmesi de bu kapsama girmektedir.

Tapu Davaları

Gayrimenkul kapsamında olan tapu davaları, mülkiyet haklarını korumaktadır. Buna dair tapu iptal ve tescil davasının gayrimenkulün olduğu yerde açılması gerekir. Bu tür davaların açılabilmesi için farklı nedenler olup bazıları,

 1. İmar uygulaması,
 2. Mirastan mal kaçırma,
 3. Vekaletin kötüye kullanılması,
 4. Tapunun üzerine kayıtlı olduğu şahsın hukuki açıdan ehliyetinin bulunmaması şeklindedir.

Açılan davaların istendiği gibi sonuçlanabilmesi için gayrimenkul avukatı İzmir hukuk bürosuyla iletişime geçilmesi gerekir.

İstihkak ve Kamulaştırma Davaları

Eğer bir kişi herhangi bir gayrimenkulü haksız şekilde işgal ediyorsa istihkak davaları açılmaktadır. Uygulama sahası oldukça geniş olup Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk mahkemelerine başvuru yapılır. Taşınmaz malın olduğu yerde açılması gerekir. Bir hak davası olduğu için zaman aşımı gibi süresi bulunmaz.

Kamulaştırma davaları ise kişilere ait olan bir malın, kamu hizmeti adına kullanılabilmesi adına devlet tarafından alınmasını kapsar. Anayasalar çerçevesinde devlet ile bağlı bulunan kamu kurumları, özel mülkiyet kapsamında bulunan taşınmazları kamulaştırabilir. Bununla beraber kişinin dava açma hakkı vardır. Bunun için İzmir gayrimenkul avukatı ile görüşülerek ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bu tür davalar apartman dairelerini, arazileri ve arsaları kapsayabilir. Devlet kamu kurumları tarafından yararlanılmak üzere kamulaştırma yoluna gidebilir. Bunun bazı türleri olup şöyledir;

 1. Acele kamulaştırma: Taşınmaz mala devletin hemen el koymasıdır. Kamu yararının gecikmemesi adına ilgili dava açılır.
 2. Kısmi kamulaştırma: Taşınmaz malın tümü değil bir bölümü kamulaştırılır. Bundan sonra diğer bölümde değer düşmesi görülebilir. Bu doğrultuda değer düşmesi, kamulaştırılmış olan gayrimenkul değeriyle beraber ödenir. Ancak artış olursa düşüş gerçekleştirilir.
 3. Trampa yolu ile kamulaştırılma: Kamuya açılacak olan arazinin, kamulaştırma isteyen kurumun bulundurduğu değişik taşınmaz mallarla takas edilmesidir.

Gayrimenkul avukatları bu tür davaların hepsine bakabilmektedir. Kira davaları da Gayrimenkul kapsamında olup taşınmazın mülkiyetini bulunduran kişiye veya kiracıya açılmaktadır.

Detaylar için https://www.vuralaltun.com/izmir-gayrimenkul-avukati/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.